رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۹۶۹۱
نام و نام خانوادکی: پیمان بابائی
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: Babaei.p @wtiau.ac.ir