مدیریت پژوهش دانشکده

تعداد بازدید:۲۲۲۷

نام و نام خانوادکی: سینا دامی

 رشته تحصیلی: دکتری مهندسی کامپیوتر

 مرتبه علمی: استادیار

  آدرس ایمیل:

 

  • کارشناس امور پژوهشی: خانم مریم برجسته

               شماره تماس : 02144220677 - داخلی 107