معاون دانشکده

تعداد بازدید:۶۰۹۶
نام و نام خانوادکی: احسان مقیمی حاجی
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: moghimi.e@wtiau.ac.ir